ana sayfa

UYGUN BEDEL TEBLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ

1. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, teknik müşavirlik hizmetleri ihalelerinde "Uygun Bedel" kavramının kaldırılarak, bunun yerine "Uygun Teklif" kavramının yerleştirilmesini arzu etmektedir. "Uygun Teklif" kavramının, (teklif sahiplerinin Çift Zarf Yöntemiyle, teknik ve mali puanlarının ağırlıklı sistemle hesaplanarak elde edilmesi ve mutlak rakamsal değerin firma özgeçmişi, deneyimi, personel durumu, finansal yapısı ve performansını içeren en yüksek toplam puanı yansıtması nedeniyle) daha uygun olduğu görüşündedir. Uygun teklif, teknik ve finansal tekliflerin ağırlıklı puanlarla değerlendirildiği Çift Zarf Usulü içinde, en yüksek toplam puana verilen isim olmalıdır.

2. Sadece bedel teklifi istenebilecek çok küçük ölçekli ve basit tasarım hizmetleri için ise, seçilecek teklif, verilen parasal tekliflerin aritmetik ortalaması olmalı veya "çan" (curve) sistemi ile hesap edilmelidir.

3. Müşavirlik hizmetleri için saptanacak "uygun teklif" kriterleri, takdir edileceği gibi her türlü ihale için aynı olmayabilir. Birliğimiz, teknik müşavirlik hizmetleri için özel ve müstakil bir ihale yasası çıkarılmasını, müşavirlerin müteahhitlerle aynı isim altında değerlendirilerek kavram kargaşası yaratılmasına son verilmesini ve bu yolla müşavirlik hizmetlerinin kendine özgü özel koşullarının diğer hizmetlerden ayrılmasını öngörmektedir. Bu nedenle, Bakanlığınız'ın mevcut tüzük ve yönetmeliklerinin değiştirilmesi için verebileceğimiz ilave somut öneriler, elde yeni ve müstakil bir yasa olmadan dayanaksız kalacak ve anlamsız olacaktır.

4. 2000 yılı için (halen) kullanılmakta olan Tebliğ'de yer alan Madde 4, (aritmetik ortalamaya % 10 eklemenin, her zaman daha fazla fiyat kırmaya teşvik etmesi ve bunun artarak sürmesi ve dolayısıyla işlerin kaliteli yapım, yönetim ve denetimini güçleştirmesi nedeniyle) aşağıdaki gibi değiştirilmelidir:

"Madde 4- İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması alınarak bu ortalamaya üstten ve alttan en yakın teklif sahibine iş ihale edilir."