ana sayfa

YAPI DENETİMİ ve SİGORTA KANUNU TASARISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜŞLER

Sıra Konu Tasarıda Olan Görüş ve Önerimiz
1 Sorunun tanımı Zarara neden olacak gerçek sebepler ortaya konulmamıştır, çözüm yaklaşımları etkin ve kökten değildir, biçimcidir. Tesislerde zarara ve kayıplara yol açabilecek nedenler doğru saptanmalı, çözümler etkin ve uygulanabilir olmalıdır.
2 Sigortanın İşlevi Sigorta öğelerden biri olarak değil, tek öğe olarak görülmektedir. Sigorta, bir sistem olarak, zararın oluşmasını önleyecek yapı taşlarının oluşturulması için gerekli birçok öğeden biri olmalıdır.
3 Çerçeve Niteliği Ana ilke ve kararlarda boşluklar ve çelişkiler vardır, yönetmelik ve tüzüklere ana ilkeler düzeyinde bile çok şey bırakılmıştır. Kanun, daha sonra hazırlanacak veya gözden geçirilecek yönetmelikler, tüzükler, vb. için gerekli tüm ana ilke ve kararları içermeli, ileride bunlarla çelişmemesi sağlanmalıdır.
  Uyumluluk Mevcut kanun, yönetmelik, tüzük, vb. ile uyumlu değildir. Yeni getirilen kökten yapı değişiklikleri dışında, mevcut kanun, yönetmelik, tüzük, vb. ile olabildiğince uyumlu olmalıdır. 
  Uygulanabilirlik Hazırlanması ve yeniden düzenlenmesi gereken yönetmelikler, tüzük vb. mevzuat çok fazladır ve yoğun bir içerik gerektirecektir, uygulanabilir değildir. Hazırlanacak yönetmeliklerle ve ek düzeltmelerle en kısa sürede uygulamaya geçirilebilir ve sıkıntı yaratmaksızın uzun süre uygulanabilir olmalıdır.
  Kalıcılık Bugünkü ihale yöntemlerinde yaşanan sorunlara bile açık ve kalıcı bir çözüm sunamamaktadır, gelecekteki ihale çeşitleri, iş yapma teknikleri ise tümüyle alan dışında bırakılmıştır. Kanun, bugünün olduğu kadar geleceğin uygulamalarına da çözüm getirebilmelidir. 
  Yönetmeliklere bırakılanlar Kanunlaşması durumunda, kendi içinde çelişkilere yol açabilecek, hatta hemen herşeyin yeni baştan yönetmeliklerle saptanması gerekecektir. Yönetmeliklerle düzenlenmek üzere bırakılan ayrıntılar, kanunda ilke olarak belirlenmiş ve açık olmalıdır, yönetmelikler kanuna geri dönülerek kanunda değişiklik gerektirmemelidir. 
4 Zararın tanımı Zarar; tümden yitirilme, çökme, bozulma, vb. olarak görülmekte, performans ölçütlerine dayalı bir amaç dışılık dikkate alınmamaktadır. Zarar, tümden yitirilme, çökme, vb. sınırda durum olarak görülmemeli, performans ölçütlerinden herhangi birinin saptanan oranların dışına çıkması da "zarar" kapsamına alınmalıdır. 
5 Önleyicilik Zararın oluşmadan önlenmesi yerine, oluşan zararın karşılanması amaçlanmıştır. Amaç zararın tazmin edilmesinden önce, zararın önlenmesi olmalı, sigorta da, zararı karşılayan bir mekanizmadan daha önce, zararın oluşmasını önleyici mekanizmanın bir parçası haline getirilmelidir.
Sıra Konu Tasarıda Olan Görüş ve Önerimiz
6 Taahhüt türlerine uygunluk Birim fiyat anlayışı üzerine kurulmuştur, diğer taahhüt türlerine uygulanmasında sıkıntılar vardır. Birim fiyat, teklif birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel, maliyet+kâr, yap-işlet-devret, vb. taahhüt türlerinde uygulanabilir olmalıdır.
7 Yapının türüne bağlı olmama Temelde alt yapı ve geleneksel türdeki yapılara uygundur, teknolojik ve özel tesislerin kendine özgü koşullarına uyum göstermeye açık değildir. Oluşturulacak sigorta sistemi, her türlü tesise uygulanabilir olmalı, önemi gittikçe artan teknolojik ve özel tesislerin özgün koşullarının yansıtılmasına olanak sağlamalıdır.
8 Sektörel uygulanabilirlik Kamunun normal uygulamalarında bile sakıncalar doğabilecektir, kaldı ki kamunun özellik gösteren işleri ve özel sektör işleri için hemen hiç kullanışlı ve uygulanabilir değildir. Kamu ve özel sektör tarafından her türlü yatırım için rahatlıkla ve kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.
9
Taraflar Sigorta yaptırmakla yükümlü taraflar, günümüz koşulları ve standart yapı türleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Gelecekte çıkabilecek veya özellikli yapılarda gerekebilecek taraflara açıklık getirmemektedir.(yurtdışı kaynak hizmetler, vb.) Sigorta yaptırmakla yükümlü taraflar, gelecekteki gereksinimleri de karşılayacak biçimde açık olarak saptanmalıdır. Bunların çeşitli hizmetleri yürütecek taraflar olarak birbirlerinden ayrı değerlendirileceği açıkça vurgulanmalıdır.
  Taraflar arası ilişkiler Taraflar arasındaki ilişkiler, sorumluluklar, rücu yolları açık değildir ve net olarak düzenlenmemiştir. İşin yapımı sırasında görev alacak taraflar arasındaki ilişkiler sağlıklı ve doğru bir şekilde düzenlenmelidir.
  Sorumlu tarafın belirlenmesi Zarar durumunda zararın karşılanmasına, sorumlu tarafın belirlenmesinden daha çok önem verilmiştir, asıl sorumlunun belirlenmesi önemsenmemiştir. Zararı büyük oranda karşılaması gereken asıl sorumlu tarafın diğerlerinin arasında kolaylıkla ayırd edilebilmesi mümkün olmalıdır. Sorunların belirlenmesi için kullanılacak yöntemler yasada yer almalıdır. (Hakemlik vs.)
  Tazminat tarafı   Sigorta yaptıracak taraflar arasında çakışma veya sahipsiz sorumluluk olmamalı, çifte sigortalama veya muhatapsız zarar doğmamalıdır.
10 Yaygınlık Tüm binalar sigortalanmaktadır. Tüm tesisler sigortalanmalıdır.
11 Farklı sigorta süreleri Kanun, sadece iş/10 yıl bazında bir sigortalamaya açıktır. Kanun, zararın oluşmasına engel olmaya ve zararı karşılamaya yönelik diğer sigorta sürelerine de (şirket/yıl, iş/yıl, vb.) açık olmalı, bunları da amaca uygun kabul etmelidir.
12 İşletme hatalarının yansıtılması Hiçbir nedenle muafiyet kabul edilmemektedir. Yapının uygun olmayan işletme ve kullanım koşulları, sigorta yaptıranların da denetimine açık olmalı, uygun işletilmeyen ve kullanılmayan yapıların sigortaları iptal edilebilmelidir.